Emacs

HTML - PDF

Innehåll

1 Introduktion

"Emacs is the extensible, customizable, self-documenting real-time display editor."

Emacs är en textredigeriare. Den är gjord av och för programmerare som vill kunna påverka nästan alla asspekter av det verktyg de jobbar i.

Emacs kan ta lite tid att lära sig men de flesta som kommit igång håller med om att tiden känar man ganka lätt igen.

En av anledningarna till Emacs kan ta lite längre tid att lära sig är att några av de ord som normalt används för att beskriva program skiljer sig. Det i sin tur beror på att Emacs har sina rötter i det tidiga 70-talet, långt innan persondatorn blev vanlig och grafiska gränssnitt var vanliga.

2 Ladda ner och installera Emacs

 • Emacs kan hämtas på: http://www.gnu.org/software/emacs/
 • Kör du linux rekommenderar jag att du tar emacs från din normala pakethanterare.
 • Installera Emacs som vilket program som helst.
 • I home (windows %userprofile%) kommer Emacs att leta efter en fil som heter ".emacs". Där konfigurationen ligger.

3 Start och stoppa Emacs

 • Emacs startas som alla andra program. I ett fönstersytem (Windows, IOS eller X) kommer Emacs att startas som alla andra program, i ett fönster. Står man i en konsoll kan man starta med tillägget "-nw" (no window).
 • Man avslutar emacs med kommandot "C-x C-c". Det innebär att man håller inne Ctrl-knappen och trycker "x", man fortsätter hålla Ctrl-knappen nedtryckt och trycker "c".

4 Några grundläggand kommandon

 • C-x betyder att man ska hålla ner Ctrl-knappen, hålla den nedtryckt medans man trycker x.
 • M-x (Meta-x) betyder att man ska hålla ner Alt-knappen (eller Esc-knappen) och sedan trycka x.
 • C-x h. Betyder att man ska Hålla ner Ctrl och trycka x, släppa Ctrl och trycker ner h ensamt.
 • C-x C-m betyder betyder att man först håller ner Ctrl och sedan trycker x, fortsätter hålla Ctrl-knappen nedtryckt och sedan trycker m. Man behöver alltså inte släppa Ctrl-knappen mellan tryckningarna.

4.1 Filer

 • C-x C-f läsa in en fil i Emacs
 • C-x C-s spara en fil på skivminne
 • C-x s spara en fil på skivminne med fråga
 • C-x i sätt in innehållet i en annan fil i bufferten
 • C-x C-v läs in en ny fil i bufferten
 • C-x C-w skriv buffertens innehåll på en namngiven fil
 • C-x d starta Dired, katalogeditorn

4.2 Hjälp!

Hjälpsystemet är mycket enkelt. Tryck på C-h och följ instruktionerna. Om du är nybörjare, tryck C-h t för att få en demonstration. Alla hjälptexter är på engelska.

 • C-x 1 ta bort hjälpfönstret
 • ESC C-v bläddra i hjälpfönstret
 • C-h a apropos: sök med hjälp av text
 • C-h c visa en tangents funktion
 • C-h f beskriv en funktion
 • C-h m få information om den aktuella moden

4.3 Let's panic!!

 • C-g avbryt delvis angivet kommando
 • M-x recover-file rädda en fil efter en krasch
 • C-x u eller C-_ ångra en oönskad ändring
 • M-x revert-buffer återgå till senaste sparade versionen
 • C-l rita om skärmen

4.4 Sökning

 • C-s sökning framåt
 • C-r sökning bakåt
 • C-M-s sökning med hjälp av reguljära uttryck

Använd C-s eller C-r upprepade gånger för att upprepa sökningen eller upprepa den i någon riktning. ESC avsluta sökningen DEL ångra senaste tangenttryckningen C-g avbryt sökningen

Om Emacs fortfarande söker så avslutar C-g den sökning Emacs just då håller på med, i annat fall avbryts hela sökningen.

4.5 Redigering

Copy/Paste fungerar lite anorlunda i Emacs jämfört med windows och andra system. Man markerar med C-<space>. Kopierar med M-w (kill-ring-save), klipper ut med C-w (kill-region) och klistrar in med C-y (yank). Det som klipps ut eller raderas läggs in så kallad "kill-ring", ett minne med urklipp. Eftersom killring kan inehålla äldre urklipp så når man dem med M-y efter en den första C-y.

 • C-SPACE markera (sätt märket här)
 • C-k raderar raden.
 • C-w klipp ut. (radera och spara i kill-ring)
 • M-w kopiera (spara i kill-ring)
 • M-y ersätt senast raderade text med ännu äldre
 • C-x h. Markerar hela buffer.
 • M-q jämna till stycket

4.6 Flera fönster

 • C-x 1 göm alla fönster utom det du står i.
 • C-x 0 gömmer fönstret du står i.
 • C-x 2 dela fönstret i två delar, horisontellt
 • C-x 3 dela fönstret i två delar, vertikalt
 • C-x o flytta markören till ett annat fönster
 • C-x ^ gör fönstret längre
 • C-x { gör fönstret smalare
 • C-x } gör fönstret bredare

4.7 Undo/Upprepa

 • C-x u ångra.
 • C-x z upprepa (C-z z z z) för att upprepar 3 gånger.
  • Nästan alla kommandon kan upperpas, inte bara undo.

4.8 Buffertar

 • C-x b gå till en annan buffert
 • C-x C-b lista alla buffertar
 • C-x k ta bort en buffert

4.9 Stavningskontroll

 • M-$ kontrollera stavningen av ett ord
 • M-x spell-region kontrollera stavningen av området
 • M-x spell-buffer kontrollera stavningen i bufferten

5 Ord som skiljer sig.

Frame
Rutan som kommer upp på skärmen, som innehåller hela programmet när man startar Emacs, kallas för "Frame" (inte Window, som är vanligt).
Window
Om man delar på en Frame i två eller tre delar, så kallas varje del en "window" (man kan dela av en frame hur många gånger man vill)
Buffer
Innehållet i ett "window" (ofta en textfil) kallas för "buffer". En buffer kan också innhålla text som inte ligger på en fil, en terminal, ett program, en webläsare e.d.
Kill-ring
Kallas minnet där man lägger urklipp. Att markera och "Klippa ut" text kallas "kill".
Yank
Samma som "Paste" eller "klistra in".

6 Länkar och mer läsning

Datum: 2018-12-12 Wed 13:10

Författare: Johan Sandén

Created: 2018-12-12 Wed 13:10

Validate